ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА (ТРЗ)

trzИзготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;
Изготвяне на длъжностни характеристики и щатни разписания;
Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и съставяне на съпроводителни документи;
Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета;
Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ и НАП;
Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.