Абонаментно обслужване

І. Текущо завеждане на счетоводни регистри:

– Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
– Обработка на първични и вторични счетоводни документи – фактури с контрагенти (клиенти и доставчици) на обслужваните дружества, следене на разплащания с тях;
– Работа с приходно-разходни документи, отразяване на касови и банкови операции, интернет банкиране, работа с електронен подпис;
– Начисляване и изплащане на заплати и осигуровки;
– Осъществяване на контрол и анализ на постъпващата счетоводна информация и своевременно информиране на Ръководствата на обслужваните дружества.

ІІ. Съставяне на междинни отчети и справи.

– Изготвяне и подаване справки-декларации по ДДС, осчетоводяване на ВОП, ВОД, подаване на интрастат декларации;
– Изготвяне на месечна и тримесечна оборотна ведомост и хронологичен регистър на всички счетоводни сметки (главна книга);
– Изготвяне и подаване на други периодични данъчни декларации – Декл. по чл.55 от ЗДДФЛ, Декл.чл.15 и чл.14 от ЗМДТ и др.
– Изготвяне на междинни финансови отчети на дружества с основните форми – отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричните потоци, отчет за промените в собствения капитал и приложенията към отчета.

ІІІ. Работа с данъчни институции:

– Изготвяне на счетоводни справки във връзка с данъчни проверки и ревизии. Работа с НАП, НОИ, МДТ.

ІV.Годишно счетоводно приключване:

– Провеждане на годишна инвентаризация на разчетите с контрагенти, на складови и касови наличности;
– Съставяне на счетоводна политика на дружества;
– Съставяне на годишни финансови отчети в съответствие със ЗСч, МСФО, НСФОМСП с приложенията към тях;
– Изготвяне и подаване на годишни статистически форми към НСИ;
– Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗКПО, изчисляване на данъци върху разходите, МДТ, окончателни данъци;
– Годишна корекция на ДДС;

Ценова листа

Услуга Фирми регистрирани по ДДС Фирми нерегистрирани по ДДС
1 Счетоводни услуги – до 25 документа 100,00 40,00
2 Счетоводни услуги – до 50 документа 170,00 70,00
3 Счетоводни услуги – до 150 документа 240,00 100,00
4 Счетоводни услуги – над 150 документа 280,00-320,00 130,00
5 Счетоводни услуги за фирми с нулева декларация по ДДС 30,00
6 ТРЗ и ЛС 7 лв./човек
7 Годишно данъчно и счетоводно приключване, вкл. подаване на годишни отчети в Търговския регистър (с включени държавни такси) 60,00-120,00
8 Годишни данъчни декларации за фирми без търговска дейност (нулеви декларации) 30,00

Посочените цени са месечни и без ДДС, като дружеството не е регистрирано по ЗДДС.